Notater


Treff 51 til 100 av 410

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... Neste»

   Notater   Linket til 
51 Ble døpt etter at hennes far var død. Olsdatter, Giertrud (I2272)
 
52 Ble fostret opp hos besteforeldrene(?) på Forseth etter morens død i 1851. Larsdatter, Ingeborg (I129)
 
53 Borgerbrev (attest) som skomaker i 1844. Sundt, Hans Trulsen (I734)
 
54 Borgerlig vielse. Familie F6
 
55 Bosatt på Spålen, flyttet til Sørkedalen før 1686. Finne, Paul Andersen (I3375)
 
56 Brennemoen Christensdatter, Johanne Marie (I3903)
 
57 Brent for trolldom og hekseri. Knutsdatter, Ingeborg (I3363)
 
58 Bruger et stykke jord under gaarden, meget fattig. Olsdatter, Giertrud (I762)
 
59 Bygslet Odden fra 1757. Hansen, Embret (I1835)
 
60 Christen Ivarsøn var lagrettsmann ca. 1690 til 1712. Han fikk bot fordi han ikke møtte på vårtinget 1690. Ivarsen, Christen (I2348)
 
61 Cold-slekten:
http://no.wikipedia.org/wiki/Cold_(slekt)
 
Cold, Anders Madsen (I1497)
 
62 Cornelius Davidsen Lindrup tilhørte en familie som synes å ha innvandret til Norge fra Danmark rundt år 1700 eller muligens litt før. Han var sønn av smed David Knutsen og hans andre kone Kari Christensdatter, som i 1720-årene bodde i Norderhov. I 1740-årene bodde faren, David Knutsen, på Gomnes, hvor han døde i 1747, og hans alder ble da oppgitt til 80 år. Cornelius Davidsen hadde en halvbror, Knut Davidsen, på Skøien i Haug.

Kilde; Hole Bygdebok - Bind IV 
Lindrup, Cornelius Davidsen (I1296)
 
63 Da Berit Olsdatters ektemann døde ca. 1710, sto det i skiftet etter ham at barna deres "var mÿndige, og i Ægteskab forsÿned". Olsdatter, Berit (I403)
 
64 Da Mathias Olsøn døde etterlot han seg et forholdsvis stort bo. Bruttoformuen var på 411 daler, og nettoformuen var på 354 daler. Det ble da også en del krangel ved arveoppgjøret. Olsen, Mathias (I915)
 
65 Dansk adelsslægt; adlet 1444, uddød 1772. Især knyttet til Odense, hvor den oprettede Mulernes Legatskole ved testamente (1717) af krigssekretær Rasmus Mule (1649-1720). Hans fætter, professor Erik Mule (1669-1751), forestod skolens oprettelse 1721 og skænkede sammen med sin søster Anna Mule Bircherod en del gods til den.

Kilde: http://flux.phys.uit.no/cgi-bin/slekt.cgi?fil=311&LSalle 
Mule, Hans (I1070)
 
66 Dato jfr kirkebok ved dåp av sønnen Karl Johan. Mathiasdatter, Johanne Katrine (I1277)
 
67 David Knutsen ved skriftlig stevne innkaller Kristen smed ved Hønefossen for noen unøttige ord han skal ha latt falle hans trolovede til forkleining av 8. april 1692.
Hvorimot Kristen Smed erklarer seg i sitt innlegg av idag, seg intet å vite henne at ha forkleinet. Og om noe i drukkenskap skulle vere skjedd, vet han aldeles intet derav.
I denne sak at debatere har hans ko.ma.fogd, velfornemme Henrik Pettersen savel som monsr. Jørgen Larsen seg imellem lagt at forlike, og er således for retten med hånderbånd forenet, at
David Knutsen aldeles eftergir saken med sådan condition, at Kristen Smed ikke herefter skal bruke noen unøttige ord om David Knutsen eller hans trolovede. 
Familie F1501
 
68 De bodde i Lysti som Anders hadde ryddet. På slutten av hans levetid ble Søndre
Somdalen delt i en østre og en søndre del. Deres sønn Lars Andersen ble eier
av Østre Somdalen, og hans fetter Lars Larsen ble eier av Søndre Somdalen.

Anders Lysti ble i de militære ruller på 1690-tallet under rubrikken husmenn
benevnt som Anders Lustig, svendske paa Somdal 40 aar.
Anders Lysti er nevnt i en rettssak ved Samsjøen i 1682. Da var han Rønnaug
Aslesdatter Bergsunds tjener. Kanskje stammet Anders Lysti fra Finland (teori
framsatt av herr Onni Lysti, Helsinki i 2003).

Jøran var en av de tre døtrene til odelsbonden på Søndre Somdalen i 1661, Lars
Follum, som senere er kalt Lars Syversen Somdalen I og som kanskje var
svogeren til Rolf Follum på Nordre Somdalen . Lars Syversen I døde før 1670.
I 1703 solgte Anders Lysti på sin hustrus vegne hennes odelsrett i Søndre
Somdalen til Guttorm Pedersen Jøranby, som var i ferd med å gifte seg med
Jørans søster, enken Live Larsdatter, som hadde vært gift med Lars Syversen
II. Betalingen for denne odelsretten var 6 rdl + fri bruk av plassen Lysti
som Anders hadde ryddet. Anders var med og brukte Søndre Somdalen sammen med
sin svigerinne Lives ektemenn, først Lars Syversen II, senere Guttorm Pedersen
Jøranby. Anders Lysti hadde også vært tjener hos Rønnaug Aslesdatter Bergsund
etter at hun i 1682 var blitt enke, jfr. drapssaken ved bryllupet på Heggen.

Kilde: Elsrud, www.slekt.elsrud.com 
Andersen, Anders (I3345)
 
69 De var søskenbarn. Familie F64
 
70 De var søskenbarn. Familie F105
 
71 Den 22. april 1709 var sønnen Jon Larssøn tiltalt på Vefsens vårting fordi han skulle ha spydd i kirken! På det samme tinget var Lars Jonsøn tilltalt for noen ukvemsord han hadde kommet med, da han ble bedt av visepastor Ole Broch om å gå. Jonsen, Lars (I2317)
 
72 Den 9. oktober 1787 fikk han skjøte på gården Olseng søndre, gnr 135, bnr 3 i Ullerøy, Skjeberg av sin mor. Ulriksen, Christian (I3309)
 
73 Det er mest sannsynlig Magnus Barfot som er Haralds far, men det er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Harald 4 Gille el. Gillekrist, er sønn av kong Magnus Berrføtt og en irsk eller
suderøyisk kvinne. Harald kom til Norge mot slutten av Sigurd Jorsalfarers
regjeringstid og fikk ved jernbyrd bevise at han var Magnus' sønn, men måtte
love ikke å kreve noen del av riket så lenge Sigurd eller hans sønn Magnus
levde. Tross løftet lot Harald seg gi kongsnavn etter Sigurds død. Kong Magnus
måtte dele riket med ham. Etter fire års samkongedømme brøt det ut krig mellom
kongene 1134, Harald ble slått og flyktet til Danmark. Med støtte fra den
danske konge Erik Emune satte Harald seg fast i Viken og drog deretter til
Bergen, hvor kong Magnus ble blindet og lemlestet 1135. Året etter ble han
selv drept av en annen tronkrever, Sigurd Slembe. Harald hadde i sitt ekteskap
med den svenske prinsesse Ingerid sønnen Inge Krokrygg og dessutenhadde han
frillesønnene Øystein og Sigurd (Munn). Frillesønner er elskerinnes sønner.

Å gå på glødende jern Man kunne også gå 12 skritt over glødende plogjern for å
bevise sannhetsgehalten i en påstand, eller sin uskyld. Føttene ble undersøkt
etter 3 dager. Hvis sårene da var rene og uten infeksjon ble påstanden, eller
uskylden ansett bevist. Harald Gille, konge i Norge fra 1130 til 1136,
"beviste" sin rett til tronen på denne måten. Den kristne kirke introduserte
vikingene for disse "gudsbevis". Det var også kirken som avskaffet dem i 1247. 
Gille, Harald IV Magnusson (I460)
 
74 Det er muligens samme mann som er nevnt i et Diplom først på 1300-tallet som
"Halvard på Stave. flere sønner er kjentSigurd, Toralde og Rolv som kjøpte
Lesteberg. Gunnar. Både Toralde og Gunnar er nevnt i Diplomer D. N. III
22/01-1359 Berg i Eiker, D. N. IX 24/06-1361, D. N. V. 01/07-1371 og
29/02-1380 på Gulsvik samt brev fra Eiker i 1359. Det finnes muligens en
fjerde bror Rolv Halvardson gift med Gudbjør Kittilsdatter, som kjøpte
halvpart i Leir i 1393 og to tredjeparter i Lesteberg i Krødsherad i 1398, som
er omtalt i Krødsheradboken, side 319, av Andreas Mørk. 
Toraldsen, Halvard (I1556)
 
75 Died in childbirth. Gudmundsdatter, Oline (I3170)
 
76 Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

b.VI s.488 Sammendrag: Engelbrekt Albrektssön (Bydelsbach?) skjöder til Henneke Grupendal det Gods
(paa Hisingen?), der er ham tilfaldet efter Eggert Grupendal.

Kilde: Efter Orig. p. Papir i det store kgl. Bibliothek i Kjöbenhavn. (Saml. t. Adels-Hist. G.) Spor af 3 paatrykte Segl.

Nummer: 458.

Dato: 20 Juli 1434. Sted: [Viken?]

Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Allæ men thettæ breff sse aller høræ læsæ helser jagh Eng-
gelbrecht Albrectson ewinnælighe meth guth thet skal thøm allæ wi-
therligth ware sso nerwærende som kommæskulende ath jagh kænnes
megh i thette mith opnæ breff ath jagh skødher och opladher thennæ
breffuiser Hænike Grwbendalæ al then rætthigheth i minæ gotz som
meg ær tel[fa]llen efther Eggerd Grwbendalæ som ær i Westædh1 och
Olabek tel ewinnæligh egæ. tel mere bewisningh haffuer iagh thrykket
mith inghsilæ for thetthæ mith opnæ breff so lenghe tel iagh gifuer
hanum eth breff po pe(r)men so ludende sem thetthæ och bedher jagh
andhre godhæ men so som ær Hans Grwbendalæ och her Knuth Pæther-
son prest Hænikes capellan. Datum anno domini mo cdxxx 4o die beate 
Grupendal, Henning (I1135)
 
77 Druknet i Lågen Andersen, Christoffer (I2725)
 
78 Druknet i Schie-elven. Hansen, Hans (I3855)
 
79 Druknet i sjlen 2 Feb 1849 Olsen, Ole Johan (I800)
 
80 Druknet i Skjærfossen i Vestre-Grøna under fløtning i 1888. Halvorsen, Halvor (I3951)
 
81 Druknet i Valmen / Osensjøen. Mortensen, Per Gunerius (I619)
 
82 Druknet på sjøen under Bustneslia. Gullesen, Jacob (I677)
 
83 Død på sjøen, senket i Atlanterhavet. Nilsen, Hjalmar Nicolai (I4583)
 
84 Død, spanskesyken Torgersen, Ivar (I271)
 
85 Død, spanskesyken Torgersen, Ole (I272)
 
86 Døde av alderdom og hjertelammelse. Bech, Michael Anton Mathiassen (I38)
 
87 Døde av alderdom og slag. Pedersdatter, Kristianna (I39)
 
88 Døde av forstoppelse. Pedersdatter, Pernille Margrethe (I934)
 
89 Døde av lungebetennelse. Olsen, Martin (I169)
 
90 Døde av skarlagensfeber. Gulbrandsdatter, Karoline (I1287)
 
91 Døde av slag. Kristensen, Ole Andreas (I933)
 
92 Døde av tarmbetennelse. Olsdatter, Petrine Marie (I363)
 
93 Døde av tæring. Hind, Johan Andreas Jacobsen (I1031)
 
94 Døde da datteren Ingeborg var liten. Christoffersdatter, Anne (I562)
 
95 døde i barsel Madsdatter, Anne Madsie (I4879)
 
96 Døde i barselseng 17 dager etter fødselen. Larsdatter, Pernille Marie (I367)
 
97 Døde på sjøen, på "Jægten Paa Reisen Til Bergen" Christensen, Christen (I2561)
 
98 Døde på sjøen. Olsen, Ole Johan (I800)
 
99 Døde på Væding i Øyestad under et besøk der Husland, Kristen Olsen (I7054)
 
100 Døde under tømmerfløting i Østre Trysil. Halvorsen, Otto (I4201)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... Neste»